• Lietuviškai
 • English
 • Darbas!

  BĮ Vilniaus miesto savivaldybes Šv. Kristoforo kamerinis orkestras ieško direktoriaus

  Pareigybės lygis – A2

  Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą, atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.

  Pareigos :Direktorius

  Darbo aprašymas :

  Direktorius, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

  • organizuoja įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą teikiant kultūrinės ir edukacinės veiklos paslaugas;
  • planuoja įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
  • suderinęs su Savivaldybės administracijos Kultūros skyriumi, tvirtina įstaigos struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
  • teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų atlyginimus;
  • tvirtina įstaigos vidaus darbo taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus;
  • teikia įstaigos savininko (steigėjo) teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai arba jos įgaliotam asmeniui tvirtinti teikiamų paslaugų įkainius;
  • teikia Savivaldybės administracijos Kultūros skyriui tvirtinti metinius įstaigos darbo planus, ataskaitas, išlaidų sąmatas  ir visą steigėjui reikalingą informaciją apie įstaigos veiklą;
  • įstaigos vardu pasirašo sutartis, sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus neviršydamas suteiktų įgaliojimų;
  • kontroliuoja įstaigos darbuotojų veiklą ir įstaigos teikiamų paslaugų kokybę;
  • organizuoja darbuotojų instruktavimą darbo ir priešgaisrinės saugos klausimais, koordinuoja atitinkamų instrukcijų rengimą bei jas tvirtina;
  • tvirtina renginių planus ir sąmatas, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
  • pagal savo kompetenciją sprendžia pastatų remonto ir komunikacinių paslaugų teikimo klausimus;
  • nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pareiškimus, skundus ir teikia atsakymus į juos pagal įstaigos kompetenciją;
  • bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, atlikimo meno, kultūrinės, edukacinės veiklos klausimais, atstovauja įstaigai kitose valstybės ir Savivaldybės institucijose ir įstaigose.

  Reikalavimai :

  Direktorius turi atitikti šiuos reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą menų, humanitarinių arba socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą menų, humanitarinių arba socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį, kai buvo vadovaujama įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms ir (ar) jų padaliniams;

  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, reguliuojančiais teatrų ir koncertinių įstaigų veiklą, asmens teises ir laisves bei jų apsaugos garantijas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais su Įstaigos administravimu, kultūros politika susijusius teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;

  3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ ar lygiaverčiu programiniu paketu;

  4. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, ir išmanyti raštvedybos taisykles;

  5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);

  6. turėti strateginio valdymo įgūdžių (gebėti kurti, formuoti ir įgyvendinti įstaigos strategines veiklos kryptis, inicijuoti ir valdyti strateginius pokyčius, sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti įstaigos strategijos procesus, priimti tinkamus sprendimus, nustatyti veiklos prioritetus, užtikrinti įstaigos tikslų įgyvendinimą, plėtoti vietines ir tarptautines partnerystes);

  7. gebėti iškelti aiškius tikslus sau ir pavaldiems asmenims ir gebėti juos  įgyvendinti, nuolat tobulinti įstaigos valdymą, remiantis įstaigos misija, vizija ir tikslais, skatinti naujovių diegimą, paslaugų kokybės gerinimą, taikyti kūrybinio mąstymo principus ir metodus;

  8. išmanyti profesionalųjį scenos meną (žinoti atitinkamos profesionaliojo scenos meno srities tendencijas Lietuvoje ir užsienyje);

  9. išmanyti veiklos procesų pagrindus (veiklos procesų analitiką ir valdymą, gebėti teikti ir plėtoti kokybiškas paslaugas, išmanyti efektyvaus ir produktyvaus valdymo principus, įstaigos veiklos planavimą iš anksto numatant galimas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, siekti geriausio veiklos rezultato su mažiausiomis sąnaudomis, įtraukti suinteresuotus asmenis į įstaigos veiklos gerinimo procesus);

  10. gebėti valdyti infrastruktūrą (racionaliai ir veiksmingai valdyti ir tobulinti įstaigos infrastruktūrą);

  11. gebėti valdyti žmogiškuosius išteklius (užtikrinti veiksmingą komandinį darbą, motyvuoti darbuotojus, siekiant įstaigos misijos ir tikslų įgyvendinimo, išmanyti žmonių grupių procesus, užtikrinti darbuotojų atrankos ir motyvacinę sistemą, sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui ir tobulinimui, skatinimas bendravimą ir bendradarbiavimą tiek įstaigos viduje, tiek ir su visomis suinteresuotomis šalimis);

  12. gebėti valdyti materialinius ir finansinius išteklius (veiksmingai valdyti materialinius, finansinius išteklius, jų šaltinius bei paskirstyti pagal prioritetus, inicijuoti papildomų išteklių pritraukimą; užtikrinti, kad visi ištekliai būtų valdomi skaidriai ir už juos atsiskaitoma);

  13. išmanyti rinkodarą (paslaugų portfelio optimizavimas ir valdymas, rinkodaros strateginių, taktinių ir operatyvinių veiklų planavimo, rinkodaros procesų išmanymas, gebėjimas naudoti komunikacijos priemones);

  14. išmanyti kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles.

  Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

  1. Prašymas dalyvauti konkurse;
  2. dokumentai, patvirtinančius atitiktį vadovo kvalifikaciniams reikalavimams, ar jų patvirtintas kopijas;
  3. gyvenimo aprašymas (pagal Europasą);
  4. įstaigos 5 metų perspektyvinės veiklos programa, kurioje išdėstytas įstaigos veiklos vertinimas ir pateikiama veiklos vizija, apimanti įstaigos kūrybinę veiklą, kūrinių sklaidą, kultūrines edukacines veiklas, planuojamas rinkodaros veiklas (bilietų rezervavimo ir pardavimo sistema, paslaugų vystymas, priemonės, skatinančios žiūrovų lankomumą, ir kita), infrastruktūros ir žmogiškųjų išteklių valdymą, finansinių išteklių valdymą ir kitą pretendento nuožiūra svarbią informaciją.

  Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2019 m. lapkričio 22 d. įskaitytinai:

  • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), (Konstitucijos pr. 3, Vilnius);
  • elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
  • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

  Siūlome :

  Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 1 730 eurų.

  Adresas :Stiklių g. 8, Vilnius

  Skelbimo publikavimo data :2019-11-04

  Skelbimas galioja iki :2019-11-22

  Kontaktinė informacija :

  Justina Mušauskienė, el. p. justina.musauskiene@vilnius.lt, tel. (85) 211 2593

  Pretendentai, norintys susitikti su įstaigos darbuotojais, susipažinti su įstaigos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais kviečiami atvykti adresu Stiklių g. 8 nuo 10 iki 18 val. iki lapkričio 22 d. Daugiau informacijos tel. (85)231 2636 ir el. p. info@kristoforas.lt.