fbpx

Mes siūlome

IEŠKOME BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO/OS

Skelbimas galioja iki: 2022-09-15

Informacija apie įstaigą: Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo kamerinis orkestras – kolektyvas, garsėjantis universalumu, profesionalumu, menine vaizduote. Orkestras yra pelnęs platų pripažinimą ir Lietuvoje, ir užsienyje. Kolektyvas sėkmingai atstovauja Lietuvai tarptautiniuose renginiuose ir festivaliuose užsienyje.

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

2022 m. vasario 23 d.

Vilniaus miesto savivaldybės

Šv. Kristoforo kamerinio orkestro

direktoriaus įsakymu Nr. BD-3

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠV. KRISTOFORO KAMERINIO ORKESTRO

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  1. Biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto savivaldybes Šv. Kristoforo kamerinio orkestro (toliau – Įstaiga) direktoriaus pavaduotojo (toliau – pavaduotojas) pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pavaduotojas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos nuostatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
  4. Pavaduotoją, jam nesant, pavaduoja įstaigos direktoriaus paskirtas Įstaigos darbuotojas.
  5. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas įstaigos direktoriaus iniciatyva.
  6. Pavaduotojas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGAS

7. Pavaduotojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;

7.2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

7.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą humanitarinių arba socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;

7.4. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje;

7.5. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas ir kitus su Įstaigos administravimu, kultūros politika susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktikoje.

III. REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI

8. Pavaduotojas turi:

8.1. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius;

8.2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (pageidautina anglų k.) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

8.3. mokėti dirbti MS Office programomis, naudotis šiuolaikinio ryšio priemonėmis bei technologijomis, turėti geras informacinių technologijų žinias;

8.4. išmanyti viešųjų pirkimų įstatymą ir viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarką, gebėti tvarkyti viešųjų pirkimų dokumentus ir atlikti viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;

8.5. mokėti savarankiškai planuoti, valdyti, kaupti ir analizuoti informaciją, rengti ataskaitas, dokumentus bei kitus priklausančius vidaus tvarkomuosius, informacinius raštus.

8.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus;

8.7. gebėti vesti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, įforminti pirkimų sutartis, priėmimo – perdavimo aktus, nurašymus ir kitą su materialinėmis vertybėmis susijusią apskaitą;

8.8. išmanyti strateginės ūkinės veiklos planavimo metodiką, gebėti organizuoti darbą, rengiant ūkinės veiklos planus, tvarkas ir programas, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką;

8.9. Rengti ir įforminti dokumentus pagal Dokumentų rengimo ir įforminimo bei Raštvedybos taisykles. to paties reikalauti ir iš įmonės darbuotojų;

IV. FUNKCIJOS

9. Pavaduotojas, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

9.1. vykdo teisėtus įstaigos direktoriaus nurodymus;

9.2. paskirsto darbuotojams darbus pagal patvirtintus pareigybių aprašymus, užtikrina, kad orkestro ūkis funkcionuotų tinkamai, nesukeldamas orkestro veiklos sutrikimų;

9.3. užtikrina, kad visos orkestro patalpos būtų reguliariai valomos ir tvarkingos, ati­tiktų higienos normų reikalavimus.

9.4. kontroliuoja, kaip orkestro darbuotojai laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimų;

9.5. dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose;

9.6. bendradarbiauja su tiekėjais;

9.7. informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina su darbo planais;

9.8. priima ir teikia reikiamą informaciją telefonu bei el. paštu;

9.9. siūlo ir derina naujas idėjas programoms;

9.10. įvertina ir suderina koncertų užsakymus;

9.11. organizuoja orkestro festivalį;

9.12. organizuoja užsienio gastroles: užmezga kontaktus, planuoja koncertines galimybes; tarpininkauja tarp užsakovų ir orkestro;

9.13. ieško užsienyje potencialių atlikėjų, derina jų dalyvavimą orkestro veikloje ir vykdo užsakymus;

9.14. palaiko esamus kontaktus ir nuolat juos atnaujina;

9.15. sudaro ir įgyvendina orkestro viešinimo planą;

9.16. ruošia ir derina informacinius pranešimus spaudai, straipsnius, interviu;

9.17. užsako ir derina televizijos filmavimą, tiesiogines transliacijas, radijo įrašus;

9.18. prižiūri reklamos priemonių kūrimą ir gamybą;

9.19. rengia projektų paramai paraiškas, renka reikalingus dokumentus, įgyvendina projektus, ruošia ataskaitas;

9.20. skelbia ir vykdo viešuosius pirkimus įstatymų numatyta tvarka, vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, teikia ataskaitas apie įvykdytus pirkimus;

9.21. rengia sutartis, ataskaitas, aprašo rezultatus ir pagrindžiamas išlaidas;

9.22. pildo orkestro susirinkimų protokolus;

9.23. pavaduoja įstaigos direktorių jam išvykus, sergant arba pagal prašymą, įstaigos vadovo vardu pasirašo sutartis, sandorius, bankinius bei finansinius dokumentus, pavedimus neviršydamas suteiktų įgaliojimų;

9.24. esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

V. TEISĖS

10. Pavaduotojas turi šias teises:

10.1. savo kompetencijos ribose duoti nurodymus personalui;

10.2. teikti siūlymus orkestro direktoriui dėl darbuotojų skatinimo bei drausminių nuobaudų skyrimo;

10.3. įgyvendinti visas reikiamas priemones taupiam ir racionaliam lėšų naudojimui;

10.4. reikalauti, kad būtų vykdomi saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos, turto ir aplinkos apsaugos reikalavimai;

10.5. dalyvauti darbiniuose pasitarimuose, teikti pasiūlymus darbų kokybei gerinti;

10.6. atsisakyti vykdyti neteisėtus orkestro direktoriaus ir kontroliuojančių institucijų nurodymus;

10.7. neleisti pavaldžiam darbuotojui dirbti tą dieną, kai jis darbe neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų;

10.8. turėti saugias darbo sąlygas;

10.9. Kelti kvalifikaciją kursuose ir seminaruose.

VI. ATSAKOMYBĖ

11. Pavaduotojas atsako:

11.1. už teisingą ir sąžiningą dokumentacijos pildymą, jos atitikimą teisės aktų reikalavimams;

11.2. už įstaigos aprūpinimą materialiniais resursais (inventoriumi, kanceliarinėmis prie­monėmis ir kt.);

11.3. už viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą bei reikiamų sutarčių sudarymą;

11.4. už įstaigos konfidencialios informacijos saugojimą;

11.5. Už Įstaigoje kaupiamų asmens duomenų, sužinotų vykdant funkcijas, tinkamą saugojimą ir neatskleidimą.

  1. Pavaduotojui gali būti taikoma drausminė, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:

12.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;

12.2. davė darbuotojams privalomus vykdyti neteisėtus nurodymus;

12.3. neatliko savo pareigų;

12.4. savo veiksmais padarė įstaigai materialinę žalą.

Dokumentų pateikimo būdas:el. paštu karjera@kristoforas.lt
%d bloggers like this: